Atölyeler

Atölyenin amacı ve tanıtımı:

Oyuncu bir izlek olmakla birlikte aynı zamanda bir izleyicidir, aynen yaşamda olduğu gibi. Gündelik yaşam içerisinde aile içerisindeki kurgulanmış oyunlar, işyerimizdeki kurgulanmış oyunlar, sosyal çevremizdeki kurgulanmış oyunlar farklı roller içerir. Bir kurguda izlekken, bir diğer kurguda izleyici oluruz. Bu yapı izlek- izleyici ilişkisine dair önemli bir tecrübe edinmemizi sağlar. İzlek durumundaki bizim o kurgu içerisinde üstlendiği rol aynı izleğin izleyene dönüştüğü rolle çelişir. Ve artık kurguda bize yüklenmiş olan rolle bizim üstlendiğimiz rol, algımız ve davranışımızda bir çelişki oluşturur. Zihin kendini bu çelişkinin deneyimleriyle yapılandırır. Bütün bu sürecin sonundaki zihinsel edim, bizim ürettiğimiz gerçek davranış biçiminin ta kendisidir.
Bununla birlikte insan yaşarken toplumsal ve bireysel olmak üzere iki ayrı yapılanmanın yönetimindedir. Toplumsal roller ve bireyin kendine yine toplumdan öğrenerek biçtiği rollerde üstlendiği izlek – izleyici ilişkisi çoğu zaman bir biri ile çelişir ve bu çelişki bize yaşadığımız dünya ile kendimizi tanımada yardımcı olur. Mutluluk bu öğreti ile elde edeceğimiz uyumun ta kendisidir.

İster sinema ister tiyatro sahnesi ya da herhangi bir performansta rol yapmayı, yaşamdaki bireyin davranışından ayırmayan bir düşünceye inandığımızda oyunculuğu yaşam kadar gerçek, yaşamı bir oyun kadar kurgusal ele alabiliriz. Bu anlayış bize oyuncunun bir role girmesinden çok bir rolü yapılandırması ihtiyacını doğurur. Ve bunu yalnız aklın yönetiminde üretilmiş bir davranışla değil, zihnin inandığı bir kurguyla başarabiliriz. Bu yüzden de tekniğimiz zihnin yeniden yapılandırılmasını esas olarak almaktadır.
Oyuncunun zihinsel yapılanması için; hayal gücünün geliştirilmesi, nesnel gerçekliğin algısının yeniden yapılandırılması, bilincin oluşum mekanizmalarının irdelenmesi gerekir. Yani bir bakıma sosyolojinin belirlediği insan tanımıyla antropolojinin belirlediği insan tanımının karşılaştırılması gerekir. Bu sebepten çağdaş insanın davranış yapılarını incelemek ve irdelemek oyunculuk tekniğimizin temelini oluşturur.